Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Financiën

AWBZ en Wmo

AWBZ-zorg
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg die betaald wordt uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). In Amsterdam verzorgt het CIZ ook de indicaties voor de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Kijk op www.ciz.nl of T 020 – 52 77 400.

Wat is de Wmo?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulpmiddelen en voorzieningen waardoor mensen zelfstandig kunnen functioneren en deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het gaat om aanpassingen aan de woning waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen (normaal gebruik van de woning). Ook regelt de Wmo dat mensen met een beperking zich buitenshuis kunnen verplaatsen. De huishoudelijke zorg uit de AWBZ, Wvg en Welzijnswet. 
Meer lezen: www.rijksoverheid.nl of www.cg-raad.nl

Persoongebonden Budget
Als u zorg nodig hebt door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom, dan krijgt u de zorg die u nodig hebt op grond vanuit de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U ontvangt de zorg meestal in natura: bijvoorbeeld verpleging en verzorging bij u thuis, verzorgd door een zorginstelling. Maar u kunt ook geld krijgen om zelf zorg in te kopen. Dat geld heet persoonsgebonden budget, ook wel PGB genoemd.
Kijk voor meer informatie op www.zorginstituut.nl.

Belangenvereniging Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen die gebruikmaken van een PGB (via lidmaatschap). De organisatie geeft informatie en advies aan geïnteresseerden en nieuwkomers. De vereniging organiseert ook regelmatig cursussen over het PGB. Meer informatie op www.pgb.nl of bel de afdeling dienstverlening: T 030 – 230 40 66 (ma t/m do 9.00 – 12.00 en 13.30 – 16.15).

Passend Onderwijs
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie kun je hier kijken.

Regelingen

Vergoeding voor luiers
Voor ouders met een kind boven de drie jaar dat nog luiers nodig heeft, is het in veel gevallen mogelijk deze vergoed te krijgen van de ziektekostenverzekering. Een aantal verzekeringen vergoedt incontinentiemateriaal als het gaat om incontinentie die niet bij de normale ontwikkeling hoort. Informeer bij je verzekeringsmaatschappij welke mogelijkheden er zijn en wat de voorwaarden zijn.

Kinderbijslag
Wist je dat je 2x kinderbijslag kunt aanvragen voor je zorginstensieve kind?
De TOG-regeling is per 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Een van de eisen voor het ontvangen van de dubbele kinderbijslag is dat er een zorgindicatie van minimaal 10 uur per week moet zijn. Ouders kunnen via de website van de SVB de dubbele kinderbijslag aanvragen. Bij de eerste vraag ‘Heeft u een AWBZ-indicatie?’ vult u ‘nee’ in. Hierna volgt de vraag ‘Machtigt u het CIZ om informatie bij u op te vragen?’. Als u deze vraag met ‘ja’ beantwoord zal er contact met u worden opgenomen. Dan kunt u uitleggen wat de situatie is en hoe groot de zorgvraag daadwerkelijk is.” Via de volgende link kunt u de dubbele kinderbijslag aanvragen.